Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CHUVA CONSULTING

1. AANBIEDING OVEREENKOMST Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Chuva Consulting goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Chuva Consulting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. PRIJZEN Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), indien verschuldigd, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De door Chuva Consulting voor klant te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een door klant te betalen vooraf bepaalde prijs of tarief (excl. BTW), zoals in de overeenkomst is vermeld.

3. FACTURERING EN BETALING Alle facturen zullen door klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Opdrachten worden  gestart nadat de aanbetaling ontvangen is. Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

4. MEERWERK Indien voor de door Chuva Consulting te verrichten werkzaamheden een vooraf bepaalde prijs is overeengekomen, zal Chuva Consulting de klant tevoren inlichten indien een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen vooraf bepaalde prijs zal worden overschreden.

5. WERKZAAMHEDEN, OVERMACHT EN ZIEKTE Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld veroorzaakt door overmacht of ziekte, zal Chuva Consulting haar diensten verzorgen. Chuva Consulting verplicht zich tegenover klant de werkzaamheden naar beste weten en kunnen te zullen uitvoeren. In geval van ziekte of bijtijds aantoonbare overmacht kan Chuva Consulting voorstellen de werkzaamheden door andere fondsenwerver laten uitvoeren. Vervanging zal echter te allen tijde in goed overleg en uitsluitend na voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van klant geschieden. Indien klant niet akkoord gaat met de voorgestelde vervanging wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat betaling van enige kosten, vergoedingen en/of schadeloosstellingen, door welke partij dan ook, verschuldigd is.

6. EVENEMENTEN BIJ DE KLANT De klant zal het in de overeenkomst vermelde evenement doorgang laten vinden. Indien klant het evenement annuleert of uitstelt binnen de volgende termijnen, zijn de volgende schadeloosstellingen verschuldigd: Na ondertekening contract : € 995,- voorbereidings- en administratiekosten Tot 45 kalenderdagen vooraf : 50% van het afgesproken bedrag 45 – 7 kalenderdagen vooraf : 75% van het afgesproken bedrag. Minder dan 7 kalenderdagen vooraf : 100% van het afgesproken bedrag

7. MEDEWERKING In de overeenkomst leggen beide partijen vast welke voorbereiding, assistentie en instrumenten door klant voorzien moeten worden. Indien deze niet tijdig en/of degelijk geleverd worden, kan Chuva Consulting niet verantwoordelijk worden geacht voor het optimaal uitvoeren van de opdracht. Een op deze wijze ontstaan kwaliteitsprobleem kan dan ook onder geen enkele omstandigheid voor klant enig recht op schadeloosstelling doen ontstaan.

8. GEBRUIKSRECHTEN PRESENTATIEMATERIALEN Door Chuva Consulting gebruikte presentatiematerialen, gesproken en getoonde teksten, zowel als illustraties en grafische elementen blijven te allen tijde eigendom van Chuva Consulting. Het nemen van geluids-, video-, film- of andere opnamen is verboden, tenzij van tevoren overlegd met Chuva Consulting.

9. AANSPRAKELIJKHEID Indien Chuva Consulting in gebreke zou blijken bij het uitvoeren van de in overeenkomst vermelde werkzaamheden, is de aansprakelijkheid van Chuva Consulting beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale afgesproken prijs (exclusief evt. omzetbelasting) voor de met Chuva Consulting overeengekomen werkzaamheden. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door Chuva Consulting gecrediteerde bedragen. Een eventuele actie dient door klant te worden ingesteld binnen één maand na het desbetreffende geval. Elke verdere aansprakelijkheid van Chuva Consulting voor door klant geleden schade is uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. Chuva Consulting is niet verantwoordelijk voor resultaten van toewijzingen van fondsen. Elke aansprakelijkheid van Chuva Consulting voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparing of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10. VERTROUWELIJKE INFORMATIE Chuva Consulting garandeert dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden getroffen om het vertrouwelijke karakter van de door klant verstrekte informatie en gegevens, voorzover althans van vertrouwelijke aard, te bewaren.  De klant neemt geheimhouding in acht ten opzichte van alle door Chuva Consulting geleverde diensten . De klant zal niet op enigerlei wijze betrokken zijn, direct of zijdelings, bij het nabootsen van zaken, die door Chuva Consulting worden aangeboden of geleverd.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN De overeenkomsten tussen Chuva Consulting en klant worden beheerst door Nederlands recht.